Bid. Pembinaan Ketenagaan


Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 43
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia
dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 44
Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta tenaga
kebudayaan;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal,
serta tenaga kebudayaan;
c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta tenaga
kebudayaan;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta tenaga
kebudayaan;
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan lintas kecamatan dalam satu kabupaten;
f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya
dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta tenaga
kebudayaan.

Pasal 45
Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Nonformal;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.


TOP