Bid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama


Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 25
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Pasal 26
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah pertama;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah menengah pertama;
e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama.

Pasal 27
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama terdiri atas:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama.


TOP